oldradio.pl katalog starej radiotechniki
 
Elektrotechnika, Przystawka magnetof. Viola
 
    
[2/2] Data zdjęcia: 2023-11-05, autor: RA 1958-02, Przystawka magnetof. Viola