oldradio.pl katalog starej radiotechniki
 
Elektrotechnika, Przystawka magnetof. Viola
 
    
[1/2] Data zdjęcia: 2014-08-22, autor: technique.pl, Przystawka magnetof. Viola