oldradio.pl katalog starej radiotechniki
 
ZRK, MK 120 AMI
 
    
[1/1] autor: YT Zabytki Techniki, MK 120 AMI